Door Privé: Gert Engelkens op 22 december 2015

Het water moet en kan schoner.

Veel mensen herinneren zich het schuim op de kanalen in Oost-Groningen. De aardappelzetmeel fabrieken en de kartonindustrie vervuilden op grote schaal ons oppervlakte water. Gelukkig komt dit niet meer voor. De afgelopen decennia zijn overal zuiveringsinstallaties gebouwd en heeft milieuwetgeving er voor gezorgd dat het lozen van verontreinigd water aan strenge eisen is gebonden.

50 jaar geleden was Nederland het afvoerputje van West-Europa. De Maas de Rijn en in onze regio de Eems, waren sterk verontreinigd. Dit probleem is op Europees niveau met succes aangepakt. Voor het noorden is dat belangrijk omdat dit water via het IJsselmeer en Friesland onze provincie voorziet van zoet water als aanvulling op het water dat uit Drenthe komt.

Zijn alle problemen dan opgelost en is ons oppervlakte water schoon? Mensen die je daar over spreekt vinden vaak van wel. Als je er dan op wijst dat populaire zwemlocaties als de Kardingerplas, het Paterswoldsemeer en delen van het Lauwersmeer regelmatig een zwemverbod krijgen vanwege blauwalg en dat je op de meeste plaatsen rond de stad beter niet kunt gaan zwemmen, wordt er toch wel bedenkelijk gekeken.

In 2014 publiceerde de EOSO (Europese Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling) een rapport over het waterbeheer en de waterkwaliteit in ons land. Positief is het rapport over de manier waarop we ons water beheren en zorgen voor veiligheid tegen overstromingen. Ronduit negatief is de EOSO over de waterkwaliteit. Die is zo ongeveer het slechtst van heel Europa. Vooral fosfaat en stikstof zijn een probleem. Dit wordt veroorzaakt doordat Nederland in een delta ligt, dicht bevolkt is en een grote agrarische sector heeft. Als het water in de Noord-Groningse maren en de Oost-Groningse kanalen arriveert heeft het een lange weg door agrarisch gebied afgelegd en is de vervuiling door meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen toegenomen. Ook in onze provincie komt er nog een flinke portie bij.

De PvdA-fracties in de provincie en in de beide Waterschappen willen het verbeteren van de waterkwaliteit serieus op de agenda hebben. Gelukkig staan we hierin niet alleen. De agrarische sector is met het Deltaplan Agrarisch Water (DAW) gekomen en toont daarmee aan zich bewust te zijn van de toenemende problemen die ontstaan door meer intensieve veeteelt en groei van de melkveehouderij. Ook de stad Groningen wil de kwaliteit van de Diepenring verbeteren.

Om de vier jaar kiezen we nieuwe besturen voor de Waterschappen en Ieder jaar betalen we een behoorlijk bedrag aan waterschapsbelasting. Dat waterkwaliteit een issue is waar verschillend over wordt gedacht bleek deze zomer bij Noorderzijlvest. Een meerderheid van het bestuur koos voor uitstel van maatregelen die ons water schoner moeten maken. Als PvdA zijn we daar mordicus op tegen en inmiddels is dit beleid op ons aandringen enigszins bijgesteld.

Ook onze fractie in de provincie pleitte voor schoner oppervlakte water. In een motie wordt het provinciebestuur gevraagd om in eendrachtige samenwerking mét de waterschappen, meer werk te maken van het schoner en veiliger maken van het provinciale oppervlaktewater

In Amsterdam kun je in sommige delen van de grachtengordel weer zwemmen. Dat moet in Groningen ook mogelijk worden. Dat is ons ultieme doel.

 

Henk Boldewijn, lid algemeen bestuur Noorderzijlvest en Gert Engelkens, statenlid Provincie Groningen

Privé: Gert Engelkens

Privé: Gert Engelkens

Portefeuilles: Commissie Ruimte, Natuur/milieu en Leefbaarheid Water Ruimtelijke ordening Blauwe Stad Leefbaarheid/wonen/welzijn/zorg. Commissie Mobiliteit, Economie en Energie Toerisme, recreatie, sport en evenementen E-mail: g.engelkens@ps-provinciegroningen.nl     http://www.pvdagroningen.nl/web/author/statenfractie/

Meer over Privé: Gert Engelkens