19 juni 2017

Bijdrage PvdA Algemene Beschouwingen 2017

Oldambt werkt!

 

Goed nieuws: na jaren neemt de werkloosheid in Oldambt weer af met bijna 1 procent. Voor tientallen huishoudens en gezinnen betekent dit dat er in 2016 een ander perspectief kwam in de vorm van een baan en een inkomen. Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid is topprioriteit van de PvdA. Soms, zoals bij Ziegler, betekent dit vechten voor iedere baan. Snel internet moeten we positioneren en gaan begroten als onmisbare basisvoorziening voor behoud van werkgelegenheid en leefbaarheid.

 

Uitvoering Pact van Westerlee

 

Van het zwaarbevochten pact van Westerlee willen we de gewenste effecten gaan zien. Goed om tijdens een werkbezoek te zien dat Synergon niet afwacht, maar actief aan de slag is met de ombouw naar een toekomstbestendig werkbedrijf. Positief zijn we over de kansen die Voedselveilig Werken biedt voor zowel beschutte werkplekken, als voor jongeren die na een werk-leertraject met een gewilde kwalificatie de arbeidsmarkt op kunnen. We volgen de uitvoering uiteraard op de voet.

 

Aansluiting onderwijsaanbod op regionale arbeidsmarkt

 

Aansluiting van het onderwijsaanbod op de regionale arbeidsmarkt vraagt om actieve sturing vanuit de gemeente. Is het een idee om een regionaal keurmerk te ontwikkelen voor bijvoorbeeld de mate waarin scholen hierin samenwerken met lokale bedrijven?

Het MBO-onderwijs in onze gemeente verdient alle aandacht! Zorg er samen met de Campus voor dat onze jeugd alle kansen op de arbeidsmarkt ook echt kan grijpen.

Het aanpakken van de “mis-match” tussen nieuwe werkgelegenheid en de kwalificaties van de huidige beroepsbevolking heeft de hoogste prioriteit en vergt in onze ogen een integrale en regionale aanpak.

We willen pleiten voor het opnemen van Programmeren als schoolvak en als profielkeuze. Programmeren is voor veel hedendaagse banen al een onmisbare basisvaardigheid. We zien graag dat het college haar invloed uitoefent om dit gedaan te krijgen. Ook zijn er lesprogramma’s te koop die aangeboden kunnen worden aan scholen.

 

Goede bereikbaarheid

 

We pleiten ook voor een actieve lobby vanuit het college voor een intercity tussen Winschoten en Groningen. Goede bereikbaarheid is voor iedereen essentieel.

Voor het veilig en goed bereikbaar houden van onze dorpen mogen ook meer oplossingen op maat worden geboden, bijvoorbeeld de inzet van BOA’s op handhaving.

Oldambt bouwt!

 

Er wordt flink gebouwd in en aan Oldambt.

De binnenstad van Winschoten heeft een metamorfose ondergaan. De leegstandverordening waar we voor kozen doet zijn werk. Maar tevreden zijn we nog niet. Met de vaststelling van het bestemmingsplan zijn de bakens gezet voor een toekomstbestendige binnenstad. De gevolgen van de opmars van online winkelen, veranderd consumentengedrag en de economische recessie blijven voor geen enkel winkelcentrum uit. Zitten wachten op een ‘Wonder van Winschoten’ is naïef en onverantwoordelijk.

 

Compact en levendig centrum

 

Daarom bewandelen we zeer bewust de weg naar een compact, gevarieerd en levendig centrum. Een ieder die wil en kan profiteren willen we oproepen eensgezind naar dit doel toe te werken. Soms bestaat die medewerking gewoon uit elkaar het woord en een kans gunnen.

De huidige uitstraling van het stationsgebied maakt inwoners trotser. Ons koopmansstadje, met haar rijke historie, karakteristieke panden, parken en rozen is die trots waard. Voor de PvdA mag er nog wel een tandje bij om deze geschiedenis naar bezoekers en inwoners beter beleefbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door uitingen in straatbeeld en gebouwen, maar ook door gerichte kunstprojecten en moderne applicaties. Wij zien initiatieven op dit gebied graag tegemoet.

 

Ontwikkelingen Blauwestad

 

Voor het bouwproject Havenkwartier in de Blauwestad gaven we onder voorwaarden groen licht. Het feit dat de provincie als verkoper eenzijdig koos voor grootschalige nieuwbouw zonder compensatie voor de dorpen en de regio schoot de PvdA in het verkeerde keelgat. De afspraken die nu gemaakt zijn op regionaal niveau passen beter bij betrouwbaar bestuur.

Ook zijn we blij dat de Blauwe Loper er nu echt komt. Het is niet alleen een snelle verbinding voor scholieren en sporters uit onze dorpen, maar ook een versterking van de toeristische infrastructuur.

Het Oldambtmeer-gebied zit in de lift. We horen goede geluiden over de aantrekkende woningmarkt, ook in de dorpen. De ontwikkeling van het gebied, dat niet alleen woonwijk maar ook uniek natuurgebied is, moet gezamenlijk met omliggende dorpen worden opgepakt.

Oldambt bruist!

 

Oldambt is een festivalgemeente. Mooi dat steeds meer mensen onze gemeente ontdekken dankzij bijvoorbeeld festival Hongerige Wolf of de Airshow Oostwold. Ook culinaire avonturiers komen steeds beter aan hun trekken in Oldambt, dankzij de aanwas van horecagelegenheden. Oldambt bruist!

Veilig kunnen uitgaan heeft hoge prioriteit voor de PvdA. We juichen de acties tegen het gebruik van lachgas toe, maar we maken ons zorgen over het drugsgebruik. Daar willen we graag een intensievere en mogelijk ook creatievere aanpak van zien.

 

Durven kiezen voor de jeugd

Ons beleid is veelal gebaseerd op scenario’s van vergrijzing en ontgroening. We kunnen en mogen de feiten uiteraard niet negeren. De trend van bevolkingsdaling zet de komende jaren immers onverkort door. We moeten daarom onze voorzieningen en scholen toekomstproof maken. Ook de woonwijken. Maar wat is er mogelijk als we ook durven kiezen voor de jeugd?

 

Samenhangend beleid voor jongeren

 

Daarom doen we de volgende oproep: Laten we onze nek ook echt uitsteken voor jongeren. Maak samenhangend beleid op de vraag wat voor hen belangrijk is om zich hier te vestigen. Durf betaalbaar wonen te benaderen als een recht. Experimenteer met woonvormen en laat jong en oud wonen waar ze willen. Stap af van leeftijdsreserveringen van bepaalde plekken.

 

Buiten- en binnensporters

 

Oldambtsters sporten gelukkig graag en vaak. We zijn blij met de aanleg van het kunstgrasveld bij WVV. Dit is een stap vooruit voor meerdere verenigingen die er gebruik van maken. Ook voor onze inwoners, die we actief stimuleren te bewegen, gezond te leven en gezond ouder te worden. Ook staan we pal achter de impuls die de verenigingen in Nieuweschans en Drieborg hebben gekregen voor hun sportvelden.

Maar laten we ook de binnensporten niet vergeten. We willen toe naar een omnisportcomplex. Goede samenwerking tussen verenigingen is voor deze ontwikkeling essentieel. We roepen het college op om in de aanloop naar het omnisportcomplex deze samenwerking waar nodig tot stand te brengen. Welke rol ziet het college voor de gemeente om verenigingen verder nog te faciliteren? Zouden we besturen en vrijwilligers bijvoorbeeld kunnen ontlasten met de ledenadministratie?

 

Aanmoedigen, meedenken en dienstverlenend zijn

 

Toeristen en dagjesmensen besteden hun geld graag aan gemak, ervaringen en mooie herinneringen. Dit kietelt ondernemende inwoners om diensten te ontwikkelen waar behoefte aan is. Een terrasje op een vaar-of fietsroute. Of transport van bagage en fietsen van A naar B. Blij zijn we met de rol van Stichting Marketing Oldambt die steeds op zoek is naar nieuwe dienstverleningsconcepten, zoals de laatst gelanceerde informatieapp.

De houding van de gemeente is aanmoedigend, meedenkend en dienstverlenend. Toerisme en recreatie zorgen immers niet alleen voor reuring, maar ook voor werk en inkomen. En die motor moeten we draaiende weten te houden met elkaar.