5. Een duurzaam en groen Oldambt
Verkiezingsprogramma 2022-2026

5. Een duurzaam en groen Oldambt

De PvdA gaat voor verdere verduurzaming en vergroening van onze gemeente. We staan voor een rechtvaardige overgang naar duurzame bronnen: betaalbaar, bereikbaar en beschikbaar voor iedereen. Energiearmoede moeten we monitoren en waar mogelijk zien te voorkomen, evenals de ongelijkheid als onbedoeld gevolg van de energietransitie. Instrumenten die hiervoor landelijk ontwikkeld worden gaan we inzetten in onze gemeente.

5.1 Duurzame bronnen betaalbaar en beschikbaar

Eén op de 10 huishoudens in Nederland lijdt aan energiearmoede. Hier is sprake van als een huishouden een energierekening heeft die eigenlijk te hoog is voor hun inkomen. Een oplossing voor energiearmoede is het verlagen van de energiekosten, bijvoorbeeld door zelfvoorzienend te worden, maar dat gaat niet vanzelf.

Transparante informatie en het duurzaamheidsfonds

We moeten onze inwoners daarbij helpen met transparante en begrijpelijke (verwijs) informatie en waar nodig eigen regelingen zoals het duurzaamheidsfonds. Deze moet toegankelijk zijn voor iedereen, of je nu koopt of huurt, en ook voor groepen die moeilijker te bereiken zijn zoals particuliere huurders. De kosten van verduurzaming van woningen voor onze inwoners moeten evenredig zijn met de baten op middellange termijn (5-10 jaar). We waken ervoor dat de teruglever- en terugverdienmogelijkheden van groene stroom voor onze inwoners beschikbaar blijven.

Zonne-energie

Voor het bieden van ruimte aan opwekking van zonne-energie, moet er eerst gekeken worden naar de opties van de zonneladder (daken) en vervolgens naar bestaande energielandschappen, zoals ten westen van het Oldambt. De keuzes voor plaatsing van zonneparken zullen niet altijd eenvoudig zijn, maar we gaan deze niet uit de weg.

Bij kwalitatieve inpassing op deze plekken pleiten we voor vergroening en omzoming met bomen, mede omdat dit geluidshinder van windmolens in de buurgemeenten kan wegnemen. Toekomstige ideeën en plannen van buurgemeenten bij onze gemeentegrens moeten bestuurlijk aanleiding zijn om vroegtijdig in gesprek te gaan over landschappelijke inpassing. En een eerlijke verdeling van lusten en lasten als het plan tot uitvoering komt.

Actiepunten duurzame bronnen betaalbaar en beschikbaar

  • We waken voor het ontstaan van energiearmoede. Duurzame energie moet voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn, bijvoorbeeld via energiecoöperaties of andere initiatieven. De gemeente moet hiervoor fysieke ruimte beschikbaar houden
  • We helpen onze inwoners en ondernemers met de overgang met het bieden van transparante en begrijpelijke (verwijs) informatie en stimuleren deze waar nodig met eigen regelingen zoals het duurzaamheidsfonds
  • Bij opwekking van energie met panelen kijken we vanuit vastgesteld beleid eerst naar beschikbare en geschiktheid van ruimte op daken en vervolgens naar inpassing in al bestaande energielandschappen. Deze worden zoveel mogelijk vergroend
  • Signalen over ontwikkelingen op de gemeentegrens zijn aanleiding voor vroegtijdig bestuurlijk overleg met buurgemeenten

5.2 Vergroenen

De bebouwde omgeving willen we verder vergroenen. De stad mag het knooppunt worden van verschillende ecologische en groene verbindingszones. Bijvoorbeeld door de parken optisch beter aan elkaar te verbinden richting Blauwestad en, aan de andere kant, het Sterrebos en Maintebos via het groene Lanengebied te verbinden met het Babybos. Ecologische onderhoudsmethoden hebben onze grote voorkeur en leveren mogelijk een besparing op. Deze vrijgekomen middelen kunnen dan extra worden ingezet voor groenonderhoud ten behoeve van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Vergroening en bewustwording

Ook de groene (wandel- en fiets-) routes in de dorpen kunnen verder worden versterkt door optische verbindingen bijvoorbeeld door extra aanplanting en wegwijzers. Gronden die liggen te wachten op realisatie van hun definitieve bestemming kunnen ingezet worden als tijdelijke natuur en onderdeel zijn van de routes.

We willen de stad niet verder verstenen met parkeerplaatsen. Het huidige aanbod aan parkeerplaatsen zal ook bij economische groei voldoende zijn, als we op duurzame manieren onze binnenstad bereikbaar maken vanaf een multifunctioneel terrein buiten de stad, nabij de afslag Winschoten-west.

Hier zien we ook een servicepunt voor pakketbezorging gesitueerd. Hier kunnen pakketjes met elektrisch vervoer op de bestemming worden gebracht. Naast klimaatvoordelen komt dit ook de verkeersveiligheid op straten en wegen ten goede en de Blauwe Roos wordt ontlast. Op het terrein kunnen ook elektrische voertuigen worden opgeladen, terwijl men een wandelingetje maakt naar het Oldambtmeer of de binnenstad. We stimuleren het sluiten van lokale ketens rond producten en grondstoffen.

We hebben bij ons groenonderhoud aandacht voor bij- en vlindervriendelijke inrichting en ecologische verbindingszones. Onderdeel daarvan is een ecologisch beheer van de groene ruimte.

Gebieden met waardevolle natuur krijgen bij voorrang een ecologische bescherming met beheer en gebruik.

Dat het klimaat verandert, daarvan is een ieder wel doordrongen. Maar nog lang niet iedereen ziet daarin wat hij zelf kan bijdragen aan vertraging of zelfs het verder voorkomen hiervan. Werken aan bewustwording blijft ook op lokaal niveau van belang. Aan de stip op de horizon, een afvalvrije gemeente in 2030, kan immers iedereen bijdragen. Het hoe en wat moeten we uitleggen en herhalen. En we moeten er van uit gaat dat niet iedereen zichzelf hiermee kan redden.

Circulair inkopen moet in 2026 al de norm zijn. Natuureducatie krijgt een belangrijke plaats in het gemeentelijk groenbeleid. Hier betrekken we de scholen ook bij, bijvoorbeeld geïntegreerd in hun initiatieven voor schooltuinen.

Actiepunten vergroening en bewustwording

  • De bebouwde omgeving gaan we verder vergroenen. Vanuit de stad worden aantrekkelijke groene verbindingen gemaakt met het buitengebied
  • Verder verstening van de stad vinden we onacceptabel. Hiervoor moeten duurzame alternatieven worden gezocht
  • We blijven werken aan bewustwording op weg naar een afvalvrije en circulaire gemeente

Deel dit