4. Een bruisend en bloeiend Oldambt
Verkiezingsprogramma 2022-2026

4. Een bruisend en bloeiend Oldambt

Gemeente Oldambt is meer dan de Graanrepubliek en de tegenstellingen tussen arm en rijk die hieruit ontstonden. We hebben een rijke historie met enorme potentie voor de toekomst.  Met een uniek open landschap, de polderdijken, het waddenkustgebied van de Dollard, de imposante herenboerderijen en markante gebouwen en Winschoten als bekende koopstad in de regio hebben we belangrijke troeven in handen. Dat moeten we niet alleen beter kenbaar maken aan toeristen en dagjesmensen, maar ook aan onze eigen inwoners.

Ook het culturele aanbod en de festivals zullen in de nabije toekomst ook weer de nodige aantrekkingskracht hebben. De PvdA gaat voor een bruisende en bloeiende gemeente, waarin jong en oud zich thuis voelt, zichzelf kan ontwikkelen en perspectief heeft op een volwaardig bestaan.

4.1 Aantrekkelijk wonen, verblijven en uitgaan

Wat we als PvdA voor ons zien is dat Oldambt aantrekkelijk is om te wonen. Dit doen we met een divers, betaalbaar en kwalitatief goed woningaanbod (zowel huur als koop). Daar zetten we onze schouders onder de komende jaren. Aantrekkelijk om te verblijven, dankzij een divers aanbod van overnachtingsmogelijkheden, een breed cultuuraanbod en een gastvrij onthaal van iedere bezoeker. Aantrekkelijk om te werken, dankzij goede en veilige verbindingen en een gunstig vestigingsklimaat. En in de levendige centra is het fijn winkelen en recreëren omdat er altijd wel iets te beleven, te ontdekken en te zien valt.

Passend en flexibel woonbeleid

In Oldambt is het goed wonen en dat gunnen we iedereen. Het nieuwe woonprogramma, waar de PvdA zich voor in heeft gezet gaat uit van meer ruimte voor nieuwbouw en minder van sloop-opgaves zoals in het vorige woonprogramma. Beschikbaarheid van goede en betaalbare sociale huurwoningen en toekomstbestendige koopwoningen is een belangrijk speerpunt en deze wordt onderschreven in het nieuwe woonbeleid.  Het aanbod moet beter gaan aansluiten op de veranderende vraag. Samen met de woningbouwcorporaties en particuliere initiatieven zorgen we voor een woonbeleid dat past bij de vraag in de markt.

Uit de kramp van de krimp kijken we nu naar een periode van groei, waar ook de dorpen van profiteren. Hier kan nu meer gebouwd worden. Voor jongeren wordt het aantrekkelijker om in de regio te blijven, als ze een huis kunnen vinden dat past bij hun wensen

De vraag overstijgt op dit moment het aanbod van geschikte woningen. Dat betekent: mouwen opstropen en bouwen! De flexibiliteit in het woonprogramma biedt ons volop mogelijkheden om ook te kijken naar nieuwe woonvormen zoals generatiewoningen,

‘knarrenhofjes’ en andere community initiatieven, andere functies van gebouwen en tijdelijke huur van leegstaande panden die hier geschikt (te maken) zijn

Binnen het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen wordt gewerkt aan de verbetering van de woonomgeving in onze regio. Van Bad Nieuweschans tot Nieuwolda, van Nieuw Statenzijl tot Westerlee. Binnen dit programma worden kwetsbare panden aangepakt, maar ook energie-advies geboden aan inwoners. PvdA wil alle mogelijkheden die dit programma biedt voor Oldambt goed blijven benutten. Aanpak van verpaupering in dorpen en wijken is hierin een belangrijk speerpunt voor de PvdA en is goed te integreren met bijvoorbeeld het nieuwe woonbeleid.

Versterkingsopgave en mijnbouwschade

De jarenlange gaswinning en mijnbouw zorgt voor veel leed in onze provincie en ook in onze gemeente en ook hier ligt een versterkingsopgave. Ook hier gaan de busjes rijden. Het doel van versterken is dat iedereen veilig kan wonen, werken en naar school kan gaan. We zijn uiterst kritisch op ontwikkelingen rondom zoutwinning, temeer omdat nog niet voldoende helder is, of en in welke mate hierdoor nieuwe mijnbouwschade kan ontstaan.

De PvdA vindt het belangrijk dat we als gemeente ook sociaal-emotionele ondersteuning blijven bieden voor iedereen die dit nodig heeft.

Veiligheid en bereikbaarheid

Voor een prettige leefomgeving is de verkeersveiligheid in en tussen dorpen en wijken van belang. We vragen expliciete aandacht voor (schoolgaande) fietsers. We zijn blij met de aandacht voor het fietspadennetwerk in en rondom Blauwestad. De omliggende dorpen moeten mee blijven profiteren van investeringen in de infrastructuur, bijvoorbeeld door bij de aan te leggen verbindingen niet alleen te kijken naar verkeersstromen, maar ook naar logische aansluiting op trekpleisters in de omliggende dorpen. Het vijf-dorpen plan dat op dit moment in ontwikkeling is, ondersteunen wij van harte, mede omdat de PvdA denkt dat juist de samenwerking tussen dorpen daadwerkelijk resultaten gaat opleveren t.a.v. leefbaarheid, verkeersveiligheid en toerisme.

We willen de mogelijkheden onderzoeken om een busverbinding te realiseren vanuit de Blauwestad richting Winschoten om de bereikbaarheid van het gebied op een duurzame wijze te verbeteren, voor zowel inwoners als bezoekers. Deze zou in de toekomst dan ook perfect kunnen aansluiten op het traject Groningen-Bremen (Wunderline).

Blauwe Roos

De vele opstoppingen bij de Blauwe Roos ( door het opengaan van de brug of een obstakel op een van de rotondes) geven voor iedereen menselijke en financiële nadelen; wat te denken van ambulances en brandweer! Het moet daarom op zeer korte termijn worden opgelost, zowel tijdelijk als definitief. Een conceptplan ligt hiervoor klaar.

We denken dat de doorstroming kan verbeteren door de binnenzijde en de buitenzijde van de rotondes te verbreden waardoor er twee brede rijstroken ontstaan. De ene rijstrook is dan voor doorgaand verkeer en mag niet worden gebruikt voor het wachten bij een gesloten brug. De aansluitende wegen krijgen ook een verbreding, waardoor er ruimte komt voor het wachtende verkeer; op deze wijze worden de rotondes niet geheel afgesloten.

Bovenstaande werken bestaan hoofdzakelijk aan funderings- en verhardingslagen, aan wegmarkeringen en verkeersborden en aan het elektronische beeldschermen.

We zien een aquaduct/viaduct uiteindelijk als de allerbeste oplossing: waarschijnlijk is dit mogelijk uit de landelijke ondersteuning en de provincie Groningen.

Gebiedsgericht werken

Experimenten met bijvoorbeeld buurtmoestuinen (die de basis kunnen vormen voor een kleinschalige buurteconomie maar ook voor natuureducatie) willen we stimuleren en kunnen bijvoorbeeld vanuit het gebiedsgericht werken worden ondersteund. De PvdA staat pal achter dit programma, dat mede door de PvdA is geïnitieerd, en waarmee we in voorgaande raadsperiodes uitvoering hebben kunnen geven aan onze sociaal democratische standpunten omtrent buurtbudgetten, participatie en verbetering van de leefbaarheid in de directe woonomgeving. We vinden het belangrijk dat dit wordt voortgezet.

Op basis van een gedegen evaluatie van dit gemeentelijke programma willen we bezien hoe tot nog betere resultaten  kunnen komen, ook op solidariteit (hoe breed en duurzaam is de betrokkenheid in het dorp bij het initiatief, en hoe kan deze verder worden vergroot?) en sociale cohesie (op welke wijze bevordert het initiatief op langere termijn de cohesie in het dorp?).

Gebiedsgericht werken willen we behouden vanuit het idee dat inwoners zelf vaak het beste weten wat kan bijdragen aan de leefbaarheid in hun buurt. Vanuit de evaluatie kunnen we, mede in de geest van de omgevingswet, de kaders verhelderen en daarbinnen meer ruimte geven voor regie vanuit inwoners op de gewenste verbeteringen. De gemeente moet klaar staan om te helpen waar nodig.

Potentieel beter benutten

We willen het potentieel van ons mooie Oldambt nog beter benutten. Dat levert ons winst op, op het gebied van leefbaarheid en werkgelegenheid. Maar het vergroot ook de positieve verbinding van inwoners met hun woon- en leefomgeving.

Al het goede, unieke en levendige van onze gemeente mag meer nadruk en aandacht krijgen. Bijvoorbeeld door het creëren van aantrekkelijke groene looproutes in en om de stad, langs vergeten pleintjes en monumentaal groen.

Met laagdrempelige informatievoorziening maken we onze pareltjes in stad en dorpen nog beter zichtbaar en vindbaar voor onze eigen inwoners en onze gasten. Waar nodig poetsen we deze pareltjes op of versterken we ze op creatieve wijze.

Duidelijk zijn over wat je wel en niet kunt verwachten is een cruciaal onderdeel van een positieve bezoekerservaring en hier is snel veel winst te boeken! Informatie over begin- en eindpunten en lengte van fiets- en wandelroutes en ommetjes verlaagt de drempels om op stap te gaan, evenals het snel inzichtelijk hebben van aanvangstijden van activiteiten en actuele openingstijden van winkels en horeca.

Verder willen we met speciale lesprogramma’s de kennis over het eigen gebied onder de jeugd vergroten. Bijvoorbeeld over de waarde van de natuur, de cultuurhistorie en de betekenis hiervan voor Oldambt. Dit versterkt de binding en maakt, dat je trots kunt zijn op waar je vandaan komt.

Veilig en plezierig uitgaan en ontmoeten

Nu we weten welke impact een pandemie kan hebben op ontmoetingen in de publieke binnenruimtes en het culturele leven, is het nog belangrijker om veilig en plezierig uitgaan toekomstbestendig te maken en de buitenruimte hierbij te betrekken. Het marktplein kan geduid en benut worden als een centrale plek waar altijd iets te doen is, ook op marktdagen. De bal hiervoor ligt niet alleen bij ondernemers, maar ook bij de gemeente. Meedenken en meebewegen is in en na een crisis van belang. Tegelijkertijd zijn de kaders t.a.v. overtredingen glashelder en worden deze gehandhaafd.

Ontmoeting in de dorpen en wijken is en blijft een belangrijk speerpunt voor de PvdA, ook in de buurtcentra die veelal op vrijwilligers draaien.

Digitale koopstad

Winschoten24.nl moet een volwaardige partner zijn voor alle ondernemers en uitgroeien tot DE bezoekersvriendelijke digitale koopstad van onze gemeente. Gemakkelijk De coronapandemie laat ons zien dat hier volop kansen liggen, maar dat die niet uitgeput zijn, terwijl de behoefte hieraan steeds verder groeit.

Actiepunten aantrekkelijk wonen, verblijven en uitgaan

 • De rijke historie van de graanrepubliek, de natuur, de festivals en het culturele aanbod werken als een magneet en deze krachten willen we in de toekomst blijven inzetten om bezoekers en toeristen aan te trekken
 • De bereikbaarheid van de Blauwestad verbeteren door inzet van een busverbinding
 • Mogelijkheden van verbreding van rijstroken onderzoeken t.b.v. de doorstroming op de Blauwe Roos
 • Met speciale lesprogramma’s vergroten we de kennis van de natuur en cultuur onder de jeugd, en daarmee de positieve verbinding met het gebied;
 • We bouwen aan een duurzaam, degelijk en betaalbaar woningaanbod, passend bij de behoefte
 • Al het potentieel van Oldambt en onze koopstad willen we benutten door pareltjes beter zichtbaar en vindbaar te maken, en waar nodig op creatieve wijze te versterken
 • Gebiedsgericht werken blijft behouden en wordt gericht verder verbeterd op basis van een gedegen evaluatie
 • Bij veilig en plezierig uitgaan in de toekomst denken we ook aan de inzet van de publieke buitenruimte. De gemeente denkt en beweegt mee met ondernemers;
 • Winschoten24 versterken en uitbreiden

4.2 Verdeling beschikbare ruimte

De beschikbare ruimte in Oldambt wordt schaarser, en deze willen we evenwichtig verdelen tussen groen, woningen, bedrijven en ruimte voor de energietransitie. Bij een passende en duurzame inrichting van de ruimte moet ook nauw contact zijn met de omliggende gemeenten, als het gaat om ontwikkelingen langs de gemeentelijke grenzen. Omwonenden betrekken we vroegtijdig bij plan- en besluitvorming.

Unieke Oldambtster landschap

In het verlengde van het aantrekken van bedrijven is het voor de PvdA van groot belang dat we aandacht blijven besteden aan ons unieke Oldambtster landschap. Niet alleen omdat dit onderdeel van onze identiteit is, waar we trots op mogen zijn,  maar ook omdat dit in combinatie met levendige kernen onze sterkste en beste troef is voor recreatie en toerisme. We zijn in staat geweest het beeld van verpaupering en verloedering al te bij te stellen dankzij de impuls die de aanleg van het Oldambtmeer en de Pieter Smitbrug aan Blauwestad en de omliggende dorpen heeft gegeven. Met de verbetering van het fietspadennetwerk in en rondom Blauwestad ligt verlenging van de positieve ervaring in de dorpen ‘om de hoek’ . Hoe positiever de totale ervaring is, hoe langer mensen willen blijven en wordt herhaalbezoek logischer. De bestedingen nemen toe bij langer verblijf, en dit is weer gunstig voor het behoud van bedrijven en werkgelegenheid.

Actiepunten verdeling  beschikbare ruimte

 • Voorrang voor duurzame en innovatieve bedrijven die ruimtelijk goed in te passen zijn. Omwonenden moeten hierbij ook betrokken worden
 • Vanuit de gedachte dat een langer verblijf meer bestedingen in ons gebied oplevert, willen we dat er bij investeringen in recreatie en toerisme integraal gekeken wordt naar verdere versterking van de leefbaarheid in onze dorpen, omdat hier kansen liggen voor die gewenste verlenging
 • Aandacht blijven besteden aan het unieke Oldambtster landschap

4.3 Sport en cultuur

Sport werkt verbindend en is gezondheid bevorderend. Het belang van bewegen wordt alleen maar duidelijker door de wereldwijde gezondheidscrisis. Niet voor niets heeft Oldambt een Sportakkoord gesloten. Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst.

Sport

Oldambt nodigt uit om te bewegen, in het landschap, en in dorpen en wijken. Samen met de verenigingen en het Huis van de Sport gaan we voor een sportieve stimulans van zowel beginnende als de gevorderde (wedstrijd)sporters. Inspirerende voorbeelden van gezondheidsverbetering, verbroedering of het verleggen van persoonlijke grenzen kunnen in het zonnetje worden gezet.  We willen kijken waar we het sportaanbod nog verder kunnen verbreden, bijvoorbeeld door het naar Oldambt halen van nieuwe moderne sporten als padel, rugby, 3×3 basket en sup, ook om de jeugd te betrekken.  Een sport als suppen is sterk gezondheidsbevorderend, omdat alle spiergroepen worden aangesproken en door jong en oud kan worden beoefend. Bovendien sluit dit goed aan bij ‘Oldambt watergemeente’. Met een sport als rugby kunnen we gedragsverandering bij de jeugd stimuleren. We vinden het van belang dat scholen, verenigingen en het bedrijfsleven hiermee aan de slag gaan, en hiertoe gestimuleerd worden door de gemeente.

Vaak zijn verenigingen cruciaal voor het behoud van leefbaarheid in dorpen en wijken. Op het veld of in de zaal komen ontmoeting, vorming en vrijwilligerswerk samen en vallen verschillen en achterstanden weg. Bij ondersteuning van initiatieven of projecten vanuit verenigingen zien we graag een plus op solidariteit in tijden van afstand en dreigende polarisatie. We willen dat de gemeente de verenigingen hierop waar nodig faciliteert met gerichte beleidsprogramma’s en sowieso stimuleert.

Voor de sportvoorzieningen is het voor de PvdA van belang dat deze van goede kwaliteit zijn en blijven. In samenwerking met de verenigingen moet bekeken worden, op welke wijze dit bereikt kan worden. Vanuit duidelijk en gedragen sportbeleid vanuit de gemeente kunnen we gericht werken aan een sportieve toekomst voor Oldambt.

Kunst en cultuur

Om de ontwikkelingskansen van onze inwoners verder te vergroten zijn toegang tot zaken als sport, kunst en cultuur belangrijke pijlers. De PvdA vraagt extra aandacht voor amateurkunst en juicht initiatieven die hier een podium voor bieden toe. Het is van belang dat kinderen en jongeren in aanraking komen met een andere culturele omgeving dan die voor hen vanzelfsprekend is. De PvdA wil dat culturele voorzieningen zoals het Cultuurhuis laagdrempelig toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners.

De bibliotheek en de Klinker zijn de plekken waar je je horizon verbreedt en de wereld (her)ontdekt. Ook willen we meer kunst en cultuur in de openbare ruimte, zodat iedereen hiervan veilig kan genieten. De gemeente stimuleert en faciliteert verder de verbindingen tussen sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang en buurtwerk, om zo meer gezamenlijke initiatieven te laten ontstaan die passend zijn.

Actiepunten sport en cultuur

 • Samen met verenigingen zorgen we voor een sportieve stimulans in onze gemeente
 • Inspirerende voorbeelden worden in het zonnetje gezet
 • In samenwerking met de verenigingen bekijken, op welke wijze de kwaliteit van sportvoorzieningen kan worden behouden of verder kan worden vergroot, vanuit een gezamenlijk toekomstgericht doel, een gedragen intentie en een vanzelfsprekend gelijkwaardige inzet van zowel de gemeente als de verenigingen
 • Er moet duidelijk en gedragen sportbeleid komen, als fundament voor een sportieve toekomst voor Oldambt
 • Cultuurvoorzieningen moeten laagdrempelig toegankelijk blijven voor alle inwoners
 • We willen meer kunst en cultuur in de openbare ruimte

4.4 LHBTIQ+ en minderheden

In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. Nog te vaak ondervinden deze mensen uitsluiting, discriminatie en geweld in Nederland. Wij blijven ons onverminderd inzetten voor alle Oldambtster LHBTIQ+’ers en minderheden die hiermee geconfronteerd worden.

LHBT-nota Oldambt

De PvdA is in 2017 initiatiefnemer geweest van het opzetten van de LHBT-nota Oldambt. Deze nota is inmiddels meer dan vier jaar oud. De nota wordt geactualiseerd. Wij zullen er op toezien dat de nota aansluit bij de huidige tijd. Daarnaast zullen wij erop toezien dat de gemeente zich blijft inzetten om een inclusieve gemeente te zijn die wars is van welke vorm van discriminatie dan ook.

Actiepunten LHBTIQ+ en minderheden

 • LHBTI-nota actualiseren en goede uitvoering
 • Actief inzetten op het voorkomen van t.a.v. discriminatie en polarisatie, echter, zonder al op voorhand te oordelen of te veroordelen. In gesprek zijn en blijven is van belang, helder zijn over grenzen is niet overbodig, en we moeten tijdig ingrijpen bij escalaties. Hiervoor moet een goed doordacht veiligheidsplan klaarliggen die in samenwerking met relevante betrokken partijen is opgesteld

Deel dit