3. Een Oldambt waar iedereen de zorg krijgt die nodig is
Verkiezingsprogramma 2022-2026

3. Een Oldambt waar iedereen de zorg krijgt die nodig is

Wij hebben samen met anderen de zorg in Oldambt op niveau gehouden en verder gebracht. En daar zijn we trots op, want dit is alles behalve vanzelfsprekend. Wij kiezen voor goede zorg dichtbij zoals bijvoorbeeld in de WMO, thuiszorg en huishoudelijke hulp. Daar kiezen we bewust voor, ondanks het forse beslag die dat doet op de financiële middelen. En daar zullen we op blijven inzetten. Want zorg en welzijn zijn voor de PvdA essentiële onderdelen van een sociale en betrokken maatschappij. De zorg moet voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en dichtbij zijn.

3.1 Toegankelijke zorg

De gezondheidszorg in bredere zin is voor een groot deel een aangelegenheid voor de landelijke politiek. Dat neemt niet weg dat wij als gemeente maatregelen kunnen nemen om gezondheidszorg effectiever, toegankelijker en betaalbaarder te maken.

Toegankelijkheid en collectieve zorgverzekeringen

We willen dat de zorg toegankelijk blijft. Praktisch betekent dit dat de PvdA de collectieve zorgverzekering, die er mede dankzij de PvdA is gekomen en nu door de gemeente worden aangeboden, in stand wil houden. Het bieden van een financieel voordelig zorgpakket voor de minst draagkrachtigen is een maatregel die past bij de behoeftes van de Oldambtster bevolking.

Goede informatievoorziening is essentieel voor het vinden van de juiste en geschikte zorg. Waar moet ik zijn, hoe regel ik het en hoe snel krijg ik de zorg die ik nodig heb? We blijven daarom inzetten op duidelijke informatievoorziening, zodat mensen snel doorgeleid worden naar de juiste en geschikte zorgverleners. Digibeten worden niet vergeten. Het inschakelen van zorg is laagdrempelig en gebeurt zorgvuldig.

Actiepunten toegankelijkheid en collectieve zorgverzekeringen

 • Pal blijven staan voor collectieve zorgverzekering in de gemeente
 • Informatievoorziening voor het vinden van juist en geschikte zorg verbeteren, ook voor digibeten

3.2 Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zet de PvdA zich in voor preventieve zorg. Hiermee voorkomen we dat Oldambtsters, ongeacht hun achtergrond, een ongezond leven leiden.

Voorkomen is beter dan genezen

De invloed van je omgeving zoals werk, inkomen, opleidingsniveau en leefomgeving op de gezondheid komt schrijnend tot uiting in de ongelijke verdeling van gezondheid en ziekte. Mensen met een laag inkomen eten gemiddeld ongezonder, bewegen

minder, hebben meer kans op ziekte en leven zeven jaar korter dan mensen met een hoog inkomen. In onze gemeente is deze groep groter dan in veel andere gemeenten. Gezondheidsverschillen door verschil in inkomen accepteert de PvdA niet. Bestrijding van sociaaleconomische ongelijkheid is dan ook een belangrijk speerpunt. Hierbij is gerichte aandacht voor kinderen gewenst, als een investering die zich later uitbetaalt in meer gezondheid en minder ongelijkheid.

We zetten in op een gezonde leefstijl en het bevorderen van bijvoorbeeld gezond eten, bewegen en de aanpak van obesitas. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor het stoppen met roken. We zijn dan ook blij met een tweetal projecten die vanuit de Regio Deal Oost-Groningen geïnitieerd worden. Namelijk de ‘gezonde huiskamer’ en de ‘leefstijlwijzer’. De gezonde huiskamer richt zich op laagdrempelige manieren om Oldambtsters advies te geven over het verbeteren van hun leefstijl. De leefstijlwijzer is een plek in het OZG waar mensen advies kunnen inwinnen over hun gezondheid en leefstijl. Wij ondersteunen deze projecten en zullen daar waar nodig pleiten voor verbindingen met andere projecten en plannen om zo de effecten van deze projecten te versterken.

Beweging en gezondheid

Sport is van belang voor een gezond lichaam en een gezonde geest. Kinderen van minder draagkrachtige ouders moeten de kans krijgen om mee te kunnen doen bij de lokale sportverenigingen. Om dit te blijven doen moeten we goed gebruiken maken van beschikbare potjes, bijvoorbeeld op basis van afspraken in het Sportakkoord.

Dit is ook onderdeel van het pakket aan maatregelen binnen armoedebestrijding.

Zien bewegen doet bewegen: de omgeving nodigt hiertoe uit, onder andere door laagdrempelige informatie aan te bieden over bewegingsmogelijkheden in de eigen omgeving. Sportevenementen als de RUN Winschoten zetten niet alleen onze gemeente op de kaart, maar kunnen ook de aanleiding zijn voor mensen om te werken aan hun gezondheid. Daarnaast geven deze publiekstrekkers ons gebied ook nog een economische impuls. De PvdA zal deze activiteiten dan ook blijven ondersteunen.

Actiepunten preventie

 • Gezondheidsverschillen door verschil in inkomen accepteert de PvdA niet
 • Daarom willen wij een gezonde leefstijl bevorderen. Zien bewegen doet bewegen, en er is laagdrempelig informatie beschikbaar over bewegingsmogelijkheden en wandel- en fietsroutes in de eigen omgeving
 • We zullen sporten aanmoedigen, hierbij mogen inkomensverschillen geen reden zijn om een kind niet te laten sporten
 • We blijven lokale sportevenementen, zoals de RUN Winschoten, ondersteunen

3.3 Wmo, thuiszorg en huishoudelijke hulp

Elke Oldambtster moet mee kunnen blijven doen. Dit betekent wat de PvdA betreft dat een oplosbare zorgvraag geen belemmering mag vormen voor deelname aan de maatschappij. Wij kiezen dan ook voor ondersteuning op maat en zorg dichtbij.

Ondersteuning op maat

In onze gemeente wonen veel oudere mensen. Mensen die jarenlang gewerkt hebben en gezorgd voor een beter leven voor de generatie daarna. Met veel van deze ouderen gaat het goed. Maar langer thuis wonen kan tot gevolg hebben dat je minder goed voor jezelf kunt zorgen. Wat de PvdA betreft krijgt iedereen de ondersteuning die nodig is. De PvdA Oldambt kiest hierbij voor ondersteuning op maat. Immers is elke situatie anders en vereist elk zorgvraagstuk een uniek antwoord.

Zorg moet dichtbij georganiseerd en laagdrempelig zijn, zodat ouderen en gehandicapten in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld met de inzet van wijkverpleegkundigen, die meer maatwerk kunnen leveren. Een sterke eerstelijnszorg, uitgevoerd door gemotiveerde professionals met goede arbeidsvoorwaarden, is onmisbaar voor een gezonde samenleving die de verbinding wil bewaren tussen jong en oud, gezond en ziek.

Mantelzorgers

Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol in Oldambt. Mantelzorg kan echter ook drukken op het bestaan van de mantelzorger. Er gaat veel tijd zitten in mantelzorg waardoor er vaak minder aandacht is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mantelzorger. Wij willen hen dan ook zoveel mogelijk ontlasten waar dit kan. We willen onderzoeken hoe respijtzorg, het tijdelijk overdragen van zorgtaken, kan helpen in het verlichten van de taken van een mantelzorger. Door respijtzorg toe te passen kunnen mantelzorgers genieten van een welverdiende vakantie of een dagje uit. Daarnaast zijn we van mening dat mantelzorg niet in de plaats mag komen van reguliere zorg wanneer dit nodig is. Mantelzorgers kunnen nooit in de plaats komen van professionele hulpverleners.

Actiepunten Wmo, thuiszorg en huishoudelijk hulp

 • Ondersteuning op maat, omdat elke zorgvraagstuk een uniek antwoord vereist, daarbij blijven we oog houden voor innovatieve oplossingen
 • Zorg moet dichtbij en laagdrempelig zijn
 • Aandacht voor mantelzorgers en de mogelijkheden voor respijtzorg in de gemeente Oldambt onderzoeken

3.4 Jeugdzorg en voorliggende voorzieningen

De jeugdzorg is de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws geweest. Sinds de gemeentes in Nederland verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg kampen zij met toenemende tekorten op hun begrotingen. Dit is niet anders voor de gemeente Oldambt. Hierbij wordt vaak vergeten dat jeugdzorg een groot goed is. We zorgen er namelijk voor dat onze jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Voorliggende voorzieningen

Net als bij zorg in het algemeen, geldt voor jeugdzorg ook dat voorkomen beter is dan genezen. Om te voorkomen dat onze jongeren te laat hulp krijgen, moeten we ervoor zorgen dat we in een vroeg stadium kunnen ingrijpen wanneer problemen zich lijken voor te doen. Dit heeft allereerst een belangrijk effect op de gezondheid van onze jongeren, maar het zorgt er ook voor dat we niet te laat moeten doorverwijzen naar duurdere zorg. Voorliggende voorzieningen zijn laagdrempelige voorzieningen die op een eerder stadium kunnen helpen met de zorgvraag van onze kinderen. Gedacht kan worden aan een praktijkondersteuner bij de huisarts, een maatschappelijk werker of een jongerencentrum. Door meer informatie over deze voorzieningen te verschaffen aan onze inwoners en door de samenwerking tussen deze voorzieningen te versterken hopen wij te voorkomen dat jongeren uiteindelijk zwaardere zorg nodig zullen hebben.

Actiepunten jeugdzorg en voorliggende voorzieningen

 • Jongeren krijgen de hulp die ze nodig hebben, dit is immers een wettelijke taak, hierbij ook lokaal kijken naar maatwerk en innovatieve oplossingen
 • Voorliggende voorzieningen versterken om hiermee ergere problemen bij jongeren te voorkomen

Deel dit