1. Een financieel en bestuurlijk gezond Oldambt
Verkiezingsprogramma 2022-2026

1. Een financieel en bestuurlijk gezond Oldambt

De basis van een goed functionerende gemeente is een gemeente die haar zaken financieel en bestuurlijk op orde heeft. Zonder een goede financiële situatie is het namelijk niet mogelijk om gewenst beleid uit te voeren. Toekomstgericht beleid voeren kan ook enkel wanneer een gemeente betrouwbaar en stabiel is en de samenwerking zoekt met omliggende gemeentes. Daarnaast moeten wij inwoners betrekken bij het besluitvormingsproces en moeten wij hen volwaardig blijven informeren.

1.1 Financiën

De gemeente Oldambt moet wat de PvdA betreft financieel gezond zijn. Een gezonde financiële situatie zorgt er namelijk voor dat wij zelf sturing blijven houden over de koers van de gemeente. Dit betekent dat we voortdurend moeten blijven zoeken naar de juiste balans, waarbij de PvdA het uiterste blijft doen om de kwetsbaren te beschermen, de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen en belangrijke voorzieningen te behouden.

Een negatieve financiële situatie, waarin er tekorten op onze begroting ontstaan, kan er voor zorgen dat de Provincie of het Rijk voor ons gaat beslissen welke financiële keuzes wij moeten nemen en we de eigen regie over beleid kwijt zijn. Dat mag wat ons betreft nooit gebeuren.

Verantwoordelijke keuzes

Het is nog maar een paar jaar geleden dat wij als gemeente discussieerden over het al dan niet “inleveren van de sleutel”, zoals het genoemd werd: het weggeven van macht en verantwoordelijk aan de Provincie of het Rijk, zodat zij de financiële positie van Oldambt uit het slop konden trekken, met alle mogelijke pijnlijke gevolgen van dien. Zo zou de Provincie of het Rijk ons bezuinigingen kunnen opleggen waar niemand achter staat. Grote tekorten dreigden en makkelijke oplossingen waren niet te vinden. Het leidde tot grote spanningen en zelfs tot een breuk in de coalitie waarmee de gemeente deze raadsperiode van start ging.

Toch hebben een aantal partijen in deze raad, waaronder de PvdA, de koppen bij elkaar gestoken en besloten dat wij als gemeenteraad een verantwoordelijkheid hebben om politieke keuzes te maken. Besturen doe je immers niet enkel wanneer de zon schijnt. Wat de PvdA betreft komt het echte karakter van een politieke partij juist naar voren wanneer het moeilijk wordt en de zon plaatsmaakt voor donkere wolken.  Het is de kunst om door de donkere wolken de lichtstralen te blijven zien. De PvdA was en is hier gelukkig toe in staat.

We zijn een strijd gaan voeren op twee fronten. Eén front betreft de strijd met Den Haag. Zo heeft de gemeente de afgelopen jaren meer taken gekregen, zoals op het gebied van de Wmo en jeugdzorg, zonder het benodigde geld. Wat de PvdA betreft

blijft het Rijk ons compenseren op een eerlijke en fatsoenlijke wijze. Het andere front is hier, in deze gemeente. We hebben besluiten genomen die ervoor zorgen dat we nu en in de toekomst verder kunnen bouwen aan het Oldambt. Een strijd die niet zonder resultaat is geweest. Er ontstaat in Oldambt een nieuw gevoel van trots en optimisme. Het was niks, het is niks en het wordt niks maakt langzaam plaats voor “het kon minder”.

Hoewel de financiële positie van de gemeente kwetsbaar blijft, laat de meerjarenbegroting een voorzichtig positief resultaat zien. Dit zorgt ervoor dat wij als gemeente zelf de leiding blijven hebben over de beleidsmatige keuzes die wij maken. Een sluitende meerjarenbegroting, die geen tekorten op de lange termijn laat zien, is wat de PvdA betreft dus het uitgangspunt, omwille van behoud van regie over beleid in onze gemeente.

Slim gebruik maken van fondsen en subsidies

Landelijk en provinciaal zijn er fondsen en subsidies beschikbaar die de gemeente kan aanspreken voor het financieel ondersteunen van beleid. Bijvoorbeeld voor een gemeentelijk sport- of gezondheidsprogramma We krijgen signalen dat hier niet altijd gebruik van wordt gemaakt en dat er nog steeds geld blijft liggen. In de situatie waarin Oldambt verkeerd, willen we er zeker van zijn dat de gemeente slim gebruik maakt van beschikbare potjes, ten behoeve van onze inwoners. Mogelijk betekent dit dat hiervoor uren moeten worden vrijgemaakt, zowel voor opleiding als voor het doen van gerichte aanvragen.

Actiepunten financiën

  • Oldambt moet financieel gezond blijven
  • We blijven strijden voor eerlijke compensatie voor de taken die vanuit het Rijk bij de gemeente neergelegd zijn
  • We zorgen ervoor dat er slim gebruik wordt gemaakt van potjes en er geen geld blijft liggen waar Oldambt ‘recht’ op heeft
  • Financieel beheer moet op orde zijn en blijven
  • Bij begrotingskeuzes ontzien wij zoveel mogelijk de kwetsbare Oldambtsters, de sterkte schouders moeten de zwaarste lasten dragen. In dit programma vindt u de keuzes die wij op verschillende beleidsterreinen willen maken

1.2 Participatie, informatievoorziening en regionale samenwerking

De PvdA vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij beleidsvorming en de politiek. Hierbij is essentieel dat we informatie zo goed mogelijk delen met onze inwoners. En we willen er zeker van zijn, dat onze inwoners ook bereikt worden. Wij willen een gelijkwaardig speelveld creëren om zo goed mogelijk te kunnen profiteren van de ideeën die er zijn onder politici, ambtenaren, verenigingen en inwoners.

Participatie

Politieke en beleidsmatige keuzes worden sterker wanneer deze gevoed worden door ideeën en opvattingen van onze inwoners. Wij vinden het goed dat inwoners, belangengroepen en verenigingen actief betrokken worden bij het politieke besluitvormingsproces. Hier is wat de PvdA betreft ruimte voor verbetering. Wij willen ervoor zorgen dat meer Oldambtsters hun weg naar de gemeente weten te vinden. Om dit aan te moedigen is het essentieel dat de gemeente zijn informatievoorziening naar de Oldambtsters verbeterd.

Informatievoorziening

De PvdA vindt het belangrijk dat inwoners zo goed mogelijk betrokken worden bij de gemeente. Dit betekent allereerst dat wij alle Oldambtsters zo goed mogelijk moeten informeren over wat er gebeurt binnen onze gemeente. Hierbij is het van belang dat wij dit zo laagdrempelig mogelijk doen. Digitalisering is een groot goed en veel inwoners weten hun weg naar de gemeente via het internet te vinden. Daar waar mogelijk verbeteren wij de digitale informatievoorziening en bouwen we dit verder uit.

Er zijn echter ook nog veel inwoners die niet in staat zijn om informatie via het internet op te halen. Als PvdA vinden wij het erg belangrijk dat er voor deze groep Oldambtsters een papieren nieuwsbron behouden blijft. Wij betreuren het wegvallen van de Oldambtster en blijven ons inzetten voor een geschikt en kwalitatief gelijkwaardig alternatief. Zoals gezegd: iedereen moet bereikt worden met relevante informatie zodat alle Oldambtsters mee kunnen blijven doen.

Regionale samenwerking

Veel opgaven waar wij als gemeente mee geconfronteerd worden overschrijden onze gemeentegrenzen. Daarnaast zien we dat wij op een aantal fronten te maken hebben met dezelfde opgaven als omliggende gemeentes. Hierbij is het essentieel om de samenwerking met elkaar te zoeken. Dit geldt voor zaken als werkgelegenheid, armoedebestrijding, de gevolgen van de gaswinning in de provincie Groningen of de energietransitie. Wij hebben als PvdA altijd aangedrongen op deze samenwerking en zien de vruchten hiervan. Problemen worden in regionaal verband opgepakt en opgelost. Hierbij kan gedacht worden aan projecten als de Regio Deal, het Nationaal Programma Groningen, Afeer, het Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan en vele andere projecten. Wij zullen deze samenwerking blijven aanmoedigen en versterken. Samen staan we namelijk sterker dan alleen!

Actiepunten participatie, informatie en regionale samenwerking

  • Inwoners vroegtijdig betrekken bij de lokale politiek en beleidsvorming
  • Informatievoorziening via internet versterken en uitbouwen
  • Een fysieke informatiebron voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn behouden. Iedereen moet bereikt kunnen worden
  • Regionale samenwerkingsverbanden aanmoedigen en versterken, samen staan we sterker dan alleen

Deel dit