5. Zeker zijn van kansen voor je kind

De PvdA staat voor goed bereikbaar en kwalitatief goed onderwijs. Alle inwoners van Oldambt moeten de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen. De basis daarvoor is het onderwijsaanbod in de eigen gemeente. In Oldambt is er sprake van een breed onderwijsaanbod en de PvdA wil er samen met de onderwijsinstellingen voor zorgen dat dit zo blijft, waar mogelijk beter gaat passen en het liefst nog wordt uitgebreid. Een goede basis voor een leven lang ontwikkelen begint al bij de vroegschoolse educatie. Daar gaat de gemeente zelf over en daarvoor moet goed beleid komen dat past bij Oldambt. Omdat ontwikkelingskansen niet alleen worden gecreëerd door goed onderwijs, maar ook worden beïnvloed door de mogelijkheid om in de samenleving op andere gebieden mee te kunnen doen wil de PvdA dat er een sterke verbinding tussen onderwijs, sport en cultuur wordt gelegd. Zeker zijn van ontwikkelingskansen wil zeggen dat iedereen gelijke kansen op onderwijs, sport en cultuur moet hebben.

Onze speerpunten op een rij:

Goede, bereikbare, veilige en sociale scholen

 • Sociale uitsluiting en pesten worden tegengegaan, projecten hiervoor worden gestimuleerd 
 • We stimuleren de onderwijsinstellingen tot het opzetten van projecten die voorbereiden op banen van de toekomst, zoals robotica, milieukunde en programmeren 
 • De gemeente zet zich samen met het bedrijfsleven en het onderwijs in om meer stageplekken te creëren 
 • De gemeente zorgt er samen met scholen voor, dat kinderen veilig op school aankomen.
 • Knelpunten in en om school worden opgelost

Investeren in voorschoolse educatie

 • Fors inzetten op gerichte vroegschoolse educatie in nauwe samenwerking met het Vroeg Erbij Team (VET) om onderwijsachterstanden terug te dringen 
 • Er moet een gedegen visie komen op vroegschoolse educatie die past bij de sociaaleconomische kenmerken van Oldambt 
 • Informatie over deze ondersteuning is begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk via de gemeentelijke website 
 • Initiatieven van scholen om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen willen we stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het experiment met de gezinsklas

Laagdrempelige en aansprekende voorzieningen voor sport en cultuur 

 • Extra aandacht voor muziek, toneel en andere kleinkunsten in het onderwijs 
 • Oldambtsters met onvoldoende financiële draagkracht willen we in staat stellen om cultuur te beleven, bijvoorbeeld met een cultuurpas. 
 • De gemeente stimuleert en faciliteert verder de verbindingen tussen sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang en buurtwerk 
 • Culturele voorzieningen zoals het Cultuurhuis moeten laagdrempelig toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners