Standpunten

Zoeken

1. In oldambt kijken we naar elkaar om

De PvdA zet zich in voor alle Oldambtsters: van lutje potjes tot olle griezen; man en vrouw, homo of hetero, ongeacht waar je vandaan komt of waar je naartoe gaat. Iedereen moet hier een gelukkig en goed bestaan kunnen vinden. Een plek waar je je thuis voelt, waar je gezien wordt en waar je meetelt. In Oldambt doen we dat samen.

Lees verder

2. Zeker zijn van een eerlijke kans op werk

Zeker zijn van een toekomst in Oldambt De PvdA Oldambt vindt dat werk meer is dan het hebben van een baan. Met eerlijk werk tegen een fatsoenlijk salaris bouw je aan een goed bestaan. Maar werk is ook de manier om in verbinding met anderen te leven, bij te dragen aan de maatschappij en jezelf te ontwikkelen. In onze regio staan echter nog steeds teveel mensen aan de kant. Doel van onze inzet is om iedereen een eerlijke kans op werk te bieden. Daarvoor halen we meer werk en bedrijvigheid naar onze regio. Hiervoor is in de afgelopen periode goed gezaaid. Het huidige college, met onze PvdA wethouder voorop, heeft geïnvesteerd in relaties met nieuwe bedrijven, die in ons gebied een interessante vestigingslocatie zien. Nu gaan we oogsten.

Lees verder

3. Zeker zijn van een prettige woonomgeving

Het is goed leven in Oldambt. Oldambt is een gebied met veel kansen en mogelijkheden. Een prachtig landschap, bijzondere geschiedenis, krachtige dorpen en wijken, een rijk cultureel leven en strijdbare zelfbewuste mensen. De voorzieningen zijn goed en bereikbaar. De PvdA Oldambt gelooft in kansen en mogelijkheden van onze inwoners en ons gebied. De PvdA wil staan voor het recht om je veilig te voelen, in je eigen huis, directe omgeving, dorp of wijk. Omdat dit niet altijd vanzelf gaat, zet de PvdA vol in op veiligheid: preventie waar het kan en handhaven waar het moet. Je veilig en prettig voelen is de basis voor sociale samenhang, leefbaarheid en omkijken naar elkaar. Iedere generatie heeft andere woonbehoeften. Als we jongeren hier aan onze regio willen binden, moet er speciale aandacht zijn voor jongeren bij woonbeleid. Het gaat dan niet alleen om geschikte, maar ook om bereikbaarheid en een aantrekkelijke woonomgeving. Datzelfde geldt voor oudere generaties. Ook het aanleggen van breedband is belangrijk voor het behoud van leefbaarheid. De energie in dorpen koesteren we en bouwen we graag samen verder uit. We gaan door op de ingeslagen weg met het gebiedsgericht werken. Dat is de manier om in verbinding directe en tastbare verbeteringen te realiseren. Leefbare dorpen en wijken bouw je immers samen. Er is veelvuldig en goed contact tussen inwoners onderling, maatschappelijke partners en overheden.

Lees verder

4. Zeker zijn van zorg dichtbij

In Oldambt kijken we naar elkaar om. De zorg is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Wij hebben samen met anderen de zorg in Oldambt op niveau gehouden en verder gebracht. En daar zijn we heel trots op. Wij kiezen voor goede zorg dichtbij zoals bijvoorbeeld in de WMO, thuiszorg en huishoudelijke hulp. Daar kiezen we bewust voor, ondanks het forse beslag die dat doet op de financiële middelen. En daar zullen we op blijven inzetten. Want zorg en welzijn zijn voor de PvdA essentiële onderdelen van een sociale en betrokken maatschappij. De zorg moet voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en dichtbij zijn.

Lees verder

5. Zeker zijn van kansen voor je kind

De PvdA staat voor goed bereikbaar en kwalitatief goed onderwijs. Alle inwoners van Oldambt moeten de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen. De basis daarvoor is het onderwijsaanbod in de eigen gemeente. In Oldambt is er sprake van een breed onderwijsaanbod en de PvdA wil er samen met de onderwijsinstellingen voor zorgen dat dit zo blijft, waar mogelijk beter gaat passen en het liefst nog wordt uitgebreid. Een goede basis voor een leven lang ontwikkelen begint al bij de vroegschoolse educatie. Daar gaat de gemeente zelf over en daarvoor moet goed beleid komen dat past bij Oldambt. Omdat ontwikkelingskansen niet alleen worden gecreëerd door goed onderwijs, maar ook worden beïnvloed door de mogelijkheid om in de samenleving op andere gebieden mee te kunnen doen wil de PvdA dat er een sterke verbinding tussen onderwijs, sport en cultuur wordt gelegd. Zeker zijn van ontwikkelingskansen wil zeggen dat iedereen gelijke kansen op onderwijs, sport en cultuur moet hebben.

Lees verder

6. Zeker zijn van een duurzame toekomst

Voor zon! De PvdA zet zich in voor algehele duurzaamheid met een heldere groene agenda. Wij zijn tegen de verdere uitbreiding van megastallen, voor eerlijke grondstoffen en hergebruik hiervan en voor duurzame voedselproductie. Onze duurzame ambities gaan over Co2 productie, maar bovenal over werkgelegenheid, innovatie en een veilige en schone toekomst voor onze kinderen. Onafhankelijk worden van gas is juist voor ons gebied hoogste prioriteit. Het vormgeven van de transitie van dure, schaarse en verwoestende brandstoffen naar schone en betaalbare energie past op vele manieren bij Oldambt. Daarom betrekken we onze inwoners er volledig bij, in ons aller belang. De PvdA wil dat Oldambt voor driedubbele groene winst gaat door in te zetten op de volgende terreinen: -Energie -Biodiversiteit -Bewustwording

Lees verder

7. Voor jongeren: werk maken van je toekomst

Als we jongeren hier aan onze regio willen binden, moet er speciale aandacht zijn voor jongeren. We gunnen onze kinderen een goede toekomst en we gunnen hen die te kunnen vinden in hun eigen regio, als ze dat willen. We zetten ons in voor wat daarvoor nodig is: betaalbare woningen, uitzicht op een baan en bereikbare en goede voorzieningen.

Lees verder

8. Vitaal ouder worden doe je samen

In Oldambt kijken we naar elkaar om . De Pvda Oldambt kiest voor ondersteuning op maat, voor iedereen die dat nodig heeft. In onze gemeente wonen veel oudere mensen. Mensen die jarenlang gewerkt hebben en gezorgd voor een beter leven voor de generatie daarna. Met veel van deze ouderen gaat het goed. Maar langer thuis wonen en minder voor jezelf kunnen zorgen kan eenzaamheid tot gevolg hebben. We willen investeren in goede huisvesting en ondersteuning voor ouderen. We willen eenzaamheid tegengaan en saamhorigheid bevorderen. In onze gemeente moet iedereen er zeker van zijn, dat we omkijken naar elkaar. Ook naar degenen die de zorg verlenen: onze aandacht en waardering voor mantelzorgers laten we blijken met het mantelzorgcompliment.

Lees verder

Verkiezingsprogramma PvdA Oldambt 2018

Het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA kun je hier vinden. De titel: MENSenWERK De PvdA zet zich in voor alle Oldambsters: jong en oud, man of vrouw, homo of hetero, ongeacht zijn of haar afkomst. Iedereen moet kunnen rekenen op die zaken die maken dat je een gelukkig en goed bestaan hebt op de plek waar je je thuis voelt, waar je gezien wordt en meetelt.

Lees verder