Zonnepark Finsterwolde

Door Alida Michels op 30 januari 2018

Afgelopen maandag  29 januari moest de Gemeenteraad een besluit nemen over het wel of niet afgeven van een “verklaring van geen bedenkingen”  voor een plan voor de aanleg van een zonnepark bij Finsterwolde. Met het afgeven van een verklaring komt het verstrekken van een vergunning aan de initiatiefnemer dichterbij, met het weigeren ervan geef je het signaal af dat je dit soort ontwikkelingen liever niet wilt. De meerderheid in de Raad stemde tegen, de PvdA stemde voor. De verklaring wordt dus nu niet afgegeven. En ondanks dat we de overwegingen van andere partijen begrijpen, vinden we dit een gemiste kans voor Oldambt.  We denken, dat de energietransitie hiermee niet op 1-0, maar 3-0 achterstand komt! Hieronder leggen we uit waarom:


 

Of we voor of tegen zonne-energie zijn is voor de PvdA helemaal geen vraag. We zijn helder over onze keuze in de energietransitie: we willen zon, geen wind, als leverancier van duurzame energie.  

Hierin staan we niet alleen. Inwoners geven ook aan, voor zonne-energie te zijn. Dit houdt nu eenmaal in, dat er in plaats van windmolens, panelen geplaatst gaan worden. Op daken, op gemeentegrond, op industrieterreinen en op terreinen die hiervoor beschikbaar worden gesteld door bedrijven of particulieren.  

Op daken, daar heeft niemand echt veel bezwaar tegen. Op gemeentegrond levert vaak ook niet zoveel weerstand op. En natuurlijk zijn ook industrieterreinen in beeld. Maar bedek je deze ruimte al met zonnepanelen, dan komen we nog niet aan de gewenste hoeveelheid duurzame energie, die de provincie van ons vraagt.  Laat staan dat we met droge ogen kunnen zeggen dat Oldambt ambitieus met verduurzaming aan de slag is. Uit inventarisatie blijkt, dat het dan maximaal zou gaan om 40 HA. En daarin zit dan ook al het industrieterrein Bolwerck te Nieuweschans. 

Op zich is 40 hectare al best een boel , tegenover de 100 die we voor ogen hebben. Maar wil je de transitie echt vorm geven, wil je echt stappen zetten naar gasloos, naar zelfvoorzienend,  naar een duurzame toekomst voor onze kinderen, dan zul je moeilijkere keuzes niet uit de weg moeten gaan. Dat betekent dus, dat je het in deze Raad en met de inwoners serieus moet hebben over plaatsing van zonnepanelen op plekken, waar mogelijk niet iedereen gelijk heel blij van wordt.  

In eerste instantie hoorden we over het plan vooral tegenstanders. Het beeld drong zich op, dat heel Finsterwolde tegen dit park was. Als PvdA kwamen we daarmee in een ernstig dilemma terecht. Want ja, wij willen die energietransitie wel, maar idealiter doen we dat samen met inwoners en van onderop.

Om uberhaupt nog te kunnen peilen wat inwoners dan wel wilden, leek een kansloze missie. Vertegenwoordigers van het dorp wilden niet meer in gesprek met de initiatiefnemers.  De uitgestoken hand, in de vorm van relevante aanpassingen van het park, werd afgeslagen. De aanpassingen lijken op zich recht te doen aan de zorgen die in de commissie werden geuit, maar men wou het er al niet eens meer over hebben. Die hand had overigens best eerder mogen komen, dat moet gezegd. Om bij het scheiden van de markt je plan nog proberen te slijten helpt weinig mensen nog over de streep.

We zaten in een patstelling, nog voor we überhaupt op weg zijn met onze energietransitie. En daar hadden we flinke buikpijn van. Ondertussen roerden voorstanders zich ook nadrukkelijker.  Misschien wel mede door de zware aardbeving in Zeerijp, dit jaar,  die het belang van gasloos en duurzaam alleen maar meer onderstreept. We kregen sowieso steeds wel mails van mensen die dit park wel graag willen. En ook zij verwachten van hun politieke vertegenwoordigers dat ze opkomen voor hun belang.  

De hele discussie rondom het zonnepark in Finsterwolde zit echter nu muurvast in een welles-nietes spel, waar niemand mee gediend is. Voor- en tegenstanders niet.  

Het beeld dat heel het dorp tegen is, is weliswaar bijgesteld,. Maar eigenlijk hebben we nog geen flauw idee wat nu werkelijk het draagvlak is. In de commissie werd dat ook al benoemd.  

Wilden we deze ontwerpverklaring met goed fatsoen van tafel hebben, dan zouden we deze op ruimtelijke argumenten moeten weigeren. Aan alleen het roepen van een nee heeft Finsterwolde helemaal niks. In principe moeten we de vraag die voorligt namelijk op ruimtelijke argumenten accepteren of weigeren.Die ruimtelijke argumenten moesten dan weer niet zodanig zijn, dat we de deur dicht gooien voor alle andere initiatieven. Dit heeft de PvdA ingebracht bij de bespreking hierover.  Het amendement dat hierop gemaakt is, draagt een groot risico in zich, om de hele transitie op slot te zetten. Daar heeft de PvdA dus grote moeite mee. Verder is het amendement recentelijk op houdbaarheid bij de rechter getoetst door advocatenkantoor Bout. Dit mede op verzoek van partijen in de Raad. 

Deze constateert dat de onderbouwing onvoldoende is, en dus dat de rechter de weigering ongeldig zal verklaren. Een nee op deze verklaring is en blijft dus een loze nee. 

Dit alles overwegende, 

het feit dat de PvdA gaat voor zon, en niet voor wind, 

het feit dat we sterk de urgentie voelen en de overtuiging hebben dat we nu stappen moeten zetten in die transitie,

het feit dat we daarvoor ook moeilijkere keuzes te maken hebben dan alleen panelen op daken en gemeentegrond, 

het feit dat we vast zitten in een welles-nietes verhaal, nog voordat we wat voor besluit dan ook hebben genomen,

het feit dat er geen deugdelijke ruimtelijke argumenten zijn om deze verklaring te weigeren, en dus een nee geen meerwaarde heeft

maakt dat we als PvdA zeggen: wij willen dat de aanvraag nu toch het formele inspraak proces in gaat. En dat gebeurt als we vanavond ja zeggen tegen deze verklaring.

Laat deze ontwerpverklaring maar ter inzage voorgelegd worden. Laat partijen met zienswijzes komen. Iedereen is daarin weer compleet vrij en ongebonden. De advocaat geeft aan, dat bij de inspraakprocedure ook de al aangegeven aanpassingen moeten worden meegenomen. De uitgestoken hand. Dit geeft een ieder de ruimte om ook daar zijn zegje over te doen.  

Laten we alle inbreng en inspraak in die procedure in gelijke mate meewegen, en alle inbreng evenveel waarde toekennen. Om recht te doen aan iedere poging, om de energietransitie binnen onze gemeente vorm te geven.”


Het proces hiernaartoe is niet gemakkelijk geweest.  voor het eerst een initiatief van onderop, niet op een dak of industrieterrein maar grenzend aan een dorp. Een ontwikkeling ingediend in de zomer van 2017, toen wij nog niet zover waren om met elkaar te spreken over een kadernota. Dan is er enkel de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op ruimtelijke gronden in deze procedure waarbij maatschappelijke uitvoerbaarheid een onderdeel is.  Na het afgeven van de verklaring sta je weliswaar met betrekking tot die participatie misschien 1-0 achter, maar in de procedures die we daarvoor al hebben zien we toch volop mogelijkheden om die achterstand samen met de mensen in te lopen.

Met het aannemen van ruimtelijke argumenten, die ook voor andere initiatieven blokkerend zijn, komen we op 2-0 achterstand. Met het weigeren van deze verklaring geeft de Raad richting ontwikkelaars aan, uberhaupt niet op zulke ontwikkelingen te wachten. En staan we dus 3-0 achter. En zie daar nog maar eens bovenop te komen. De energietransitie in Oldambt zal een moeizaam verhaal worden. Maar de PvdA gaat hier echter voluit voor strijden. Voor een duurzame toekomst van onze kinderen.

Alida Michels

Alida Michels

Moeder, schrijver, verbinder en idealist. Die woorden beschrijven me wel ongeveer. Naast m’n werk als communicatieadviseur en rol in het gezin wil ik bijdragen aan de wereld om me heen en mensen helpen. Solidair zijn met mensen die het minder hebben, en voor hen opstaan. Samen met anderen gaan voor perspectief voor iedereen. Dat kan,

Meer over Alida Michels