Door Privé: Gert Engelkens op 30 december 2014

Bijdrage fractie PvdA aan Herindelingsdebat

Voorzitter, de PvdA Oldambt is ten aanzien van de Herindeling altijd duidelijk geweest:

Ondanks het feit dat we nog een jonge net-heringedeelde gemeente zijn, zijn wij overtuigd van het feit dat een nieuwe Herindeling noodzakelijk en wenselijk is!

De argumenten zijn al vaker genoemd:

De drie decentralisaties

Samenwerken in de regio werkt niet. Sterker: er wordt mekaar niks of vrijwel niks gegund.

Het democratisch gehalte bij bijvoorbeeld Gemeenschappelijke Regelingen is vaak ver te zoeken en Voorzitter:  inmiddels is de provincie 1 grote lappendeken aan het worden met op verschillende beleidsterreinen verschillende samenwerkingsvormen tussen steeds weer verschillende gemeenten.(Voorbeeld: Oldambt trekt bij de invoering van de nieuwe WMO op met totaal andere gemeenten dan bij de Participatienota. WMO met: Groningen, Hoogezand, Delfzijl enz).

Maar uiteindelijk het belangrijkste argument is en blijft -vinden wij-:

De inwoners van een gemeente moeten erop kunnen rekenen dat een gemeente berekend is op haar taken en dat de gemeente die dienstverlening geeft,die van haar verwacht mag worden.

Voorzitter,en dit verlangt een zekere slagkracht en bestuurskracht van een gemeente.

De  PvdA heeft ook altijd een voorwaarde verbonden aan een mogelijke Herindeling:

Alleen schaalvergroting met schaalverkleining! Oftewel: uitgangspunt moet zijn en blijven: het dorps –en wijkgericht werken. Identiteit van de dorpen en kernen moet behouden blijven.

Voorzitter t.a.v. van de keuze van een herindelingsvariant heeft de PvdA altijd een open houding aangenomen.

We gaan voor de A7-variant omdat deze onze Gemeente maar vooral onze inwoners voordelen kan bieden,maar we sluiten andere opties ook niet uit. Vandaar dat we als Fractie een jaar geleden dan ook de Motie “Sla het boek niet dicht richting Pekela en Bellingwedde” samen met de VVD  hebben ingediend, die door de Gemeenteraad is aangenomen.

Voorzitter we zijn nu inmiddels een jaar verder en inderdaad zoals het College dan ook in haar notitie zegt, is er in (Oost)-Groningen sprake van een nieuwe politieke realiteit en nieuwe politieke verhoudingen.

Het nieuwe College stelt voor om vooralsnog af te zien van een nieuwe Herindeling.

Belangrijkste argumenten:

Argument 1: Het kan niet anders: omliggende gemeenten vinden elkaar, maar niet ons. De A7-variant is niet haalbaar (Hoogezand, Slochteren en Menterwolde vinden mekaar) en Zuid Oost Groningen is om meerdere redenen niet realistisch en volgens het College ook niet gewenst.

Argument 2: Volgens het College is de noodzaak er niet meer: het “lijkt” alsof de Provincie een zelfstandige Gemeente Oldambt alsnog prima vindt en bovendien zet Plasterk niet meer in op 100.000 inwoners,maar minder (60.000) kan en mag blijkbaar ook.

Argument 3: Niet herindelen kan positief werken ten aanzien van een verdere doorontwikkeling van de organisatie.

Argument 4: Waarom zouden we überhaupt gaan herindelen? We kunnen toch ook inzetten op samenwerking met onze nieuwe buren?

Voorzitter,even to the point,want niet alleen deze argumentatie,maar ook dit Raadsvoorstel roept bij onze Fractie wel wat vragen op:

1.Blijven we als mogelijk zelfstandige gemeente Oldambt robuust genoeg om richting onze inwoners aan onze verplichtingen en dienstverlening te kunnen blijven voldoen?

2.Geraken we zo niet in een achterstandspositie en geisoleerd en in de verdrukking in een nieuwe heringedeelde provincie met daarin een zelfstandig Oldambt?

3.Wat is er nu uiteindelijk werkelijk gedaan met de breed gedragen Motie Pekela/Bellingwedde?

4.Wat wordt verstaan onder het woordje “vooralsnog” uit de zin in het Raadsvoorstel: “vooralsnog” af te zien van een Herindeling” Mogen wij er vanuit gaan dat hier wordt bedoeld dat we in plaats van een actieve houding in het herindelingsproces we nu een passieve houding aannemen? M.a.w.: mochten er  om ons heen zich ontwikkelingen voor doen de komende tijd en er “een beroep op ons wordt  gedaan” we daarop alsnog kunnen anticiperen/inspelen?

5.Over grenscorrecties gesproken: We gaan er vanuit de Nieuwolda bij ons blijft .Dit is ook luid en duidelijk door de inwoners zelf aangegeven. Kortom: ”Handen af van Nieuwolda!”. Toch laat het College de mogelijkheid open tot verdere grenscorrecties. Waaraan moeten we  hier precies denken ook als in dit kader gesproken wordt over een historisch Oldambt?

6.Het College wil gaan voor een niet-vrijblijvende samenwerking met de mogelijk 2 nieuwe Oost Groninger gemeenten om ons heen. Industrie richting A7-klein en toerisme richting Zuid-Oost Groningen .Maar wat verstaat het College onder niet-vrijblijvende samenwerking?

7.Tot nu toe was een argument om te gaan herindelen de niet werkende samenwerking tussen Oost Groninger gemeenten. Blijkbaar ziet dit College wel perspectief in samenwerken. Waarom is dit College er wel van overtuigd dat samenwerken in Oost Groningen kan en moet en dat op deze manier alsnog wordt voldaan aan versterking van de bestuurskracht en slagkracht in Oldambt en kan het College garanderen dat daarbij het democratisch gehalte van deze samenwerkingsvormen gewaarborgd blijft?

Voorzitter,

Tot zover in eerste termijn.

Raad 2014-12-01 – Punt 04 – Raadsbesluit over herindeling

Privé: Gert Engelkens

Privé: Gert Engelkens

Portefeuilles: Commissie Ruimte, Natuur/milieu en Leefbaarheid Water Ruimtelijke ordening Blauwe Stad Leefbaarheid/wonen/welzijn/zorg. Commissie Mobiliteit, Economie en Energie Toerisme, recreatie, sport en evenementen E-mail: g.engelkens@ps-provinciegroningen.nl     http://www.pvdagroningen.nl/web/author/statenfractie/

Meer over Privé: Gert Engelkens