Door Alida Michels op 21 juni 2016

Algemene Beschouwingen 2016

Gisteren zijn in de gemeenteraad de Algemene Beschouwingen gehouden. Een bijzondere versie, want er ligt geen begroting of kadernota waarop we konden reageren. Partijen kozen ervoor, om het college input te geven voor het opstellen van die begroting, die in november klaar moet zijn. Voor PvdA Oldambt was het een mooi moment om stil te staan bij de gerealiseerde punten, maar ook om vanuit onze partijideologie een stip op de horizon te zetten. Waar vinden wij dat het naar toe moet in Oldambt? Wat zijn voor ons de belangrijke thema’s? Wat willen we daarbinnen bereiken binnen deze raadsperiode?

Belangrijkste thema’s zijn:

-Werk

Iedere baan telt! Als gemeente zijn we dienstbaar naar (potentiële) werkgevers, kennen hun plannen en wensen en maken proactief de match met mensen die nog zonder werk zitten.

-Zorg

Voor iedereen de juiste zorg. Fijn dat er een ombudsman zorg komt, die ons kan helpen beleid bij te sturen waar het onverhoopt toch mis gaat.

-Sport

Sport is zoveel meer dan het spel, de wedstrijd of de conditie. Sporten in verenigingsverband houdt een dorp leefbaar, vitaal. Maar sport speelt ook een belangrijke rol bij integratie en sociale activering. De PvdA wil dat de gemeente samen met de verenigingen beleid gaat maken dat resultaten gaat opleveren op al deze gebieden.

-Jongeren

Sommige jongeren zitten in een vicieuze cirkel van schulden, werkloosheid en gebrek aan zingeving. Wel een goede opleiding, zin om aan de slag te gaan maar de omstandigheden drukken hen in een situatie waar ze zelf niet meer uitkomen. Hoe kun je deze jongeren helpen hun leven op te bouwen?

-Duurzaamheid

In schone energie zien wij kansen op nieuwe arbeidsplaatsen en voor lage inkomensgroepen zien we een welkome besparing op hun kosten. In een duurzame economie zien we kansen voor startende ondernemers die hun processen slim en schoon organiseren. Als ze  in hun eigen inkomen kunnen voorzien en tegelijkertijd een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren moeten we hen helpen. We hebben er dus alle belang bij, dat deze gemeente aan de slag gaat met deze kansen. Win-win voor onze inwoners!

Lees de volledige tekst hieronder

Algemene Beschouwingen 2016

AMBITIE!

Voorzitter,

Algemene beschouwingen zonder begroting. Dat voelt een beetje onwennig. Aan de andere kant, we zijn nu 2 jaar met elkaar onderweg. Het is ook goed om even een moment te hebben met elkaar en te zien waar we staan.

Al komen we af en toe hindernissen tegen op ons pad, we zijn toch goed op weg met elkaar. Dit blijkt wel uit het feit dat vele onderdelen uit de diverse programma’s op “groen” staan. Ze zijn gerealiseerd binnen het budget en binnen de tijd.

Dat de zorg op orde komt, is en blijft wordt breed gedeeld bij coalitie en oppositie. We doen wat we kunnen en waar het mis gaat sturen we bij. De PvdA heeft gepleit voor de komst van een ombudsfunctie die onafhankelijk kan signaleren waar het dan onverhoopt toch mis gaat. We zijn blij dat hij er nu echt komt.

We hebben hem nodig. De transformatie in de zorg is complex en de consequenties zijn nog steeds niet volledig te overzien. Rechterlijke uitspraken kunnen de heleboel weer overhoop gooien. Onzekerheid heeft heel veel impact op mensen.

De betrokkenheid van het college bij onze mensen van Synergon verdient een compliment. De rol die wethouder Swagerman nu speelt in de kopgroep voor uitvoering van het Pact van Westerlee vertrouwt de PvdA hem toe.

De wijze waarop we vluchtelingen hebben opgevangen maakt ons trots op onze gemeente en onze inwoners.

We zijn goed bezig met de aanpak van het centrum van onze stad. Steeds vaker wordt Winschoten genoemd als voorbeeld hoe je leegstand wel goed aanpakt. De stad krijgt een energieker uitstraling en dat trekt bezoekers en toeristen aan. Ondernemers hebben meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Voor een aantal zal dit weer leiden tot het aannemen van extra arbeidskrachten en ook dat is natuurlijk een mooie plus!

Een levendige stadskern in een aantrekkelijke waterrijke gemeente is goed voor iedereen. Toerisme kan zorgen voor veel werkgelegenheid. Complimenten hoe de organisatie onze gemeente op de kaart weet te zetten. Het is mooi dat de provincie werk maakt van werelderfgoed de Waddenzee. Laten we ook daar enthousiast op inhaken.

Vooruitkijkende, vinden we dat we de lat hier en daar wel wat hoger mogen leggen voor onszelf. Vandaar dat onze algemene beschouwingen de titel “ambitie” hebben meegekregen. Ik heb het dan niet over geld. Daar wil ik twee dingen over zeggen: De financiën zijn op orde en dat moeten we zo houden. Eventuele tegenvallers kunnen we opvangen en dat is cruciaal als deze tegenvallers vanuit het domein zorg komen.

We zijn erg benieuwd naar wat de aanloopkosten voor de klinker inhouden : hebben we het hier over constructiefouten of gaat het over bezoekersaantallen? Kunnen we nog een voorstel verwachten waarin de 215.000 euro aan extra subsidies aan ons voorgelegd wordt?

Werk en economie

Voor de gemeenteraad hier in Oldambt is dit een veelbesproken thema.

We moeten realistisch zijn . Voor iedere arbeidsplaats moeten we vechten. Een goede kans voorbij laten gaan en wachten op een volgende is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven. Als een ambitieuze ondernemer zich meldt bij de gemeente verwachten we dat deze een warme ontvangst krijgt. Verwachten we dat de gemeente tijd en energie investeert in een goede relatie en zich opstelt als een betrouwbare partner.

We willen dat de gemeente zich sterk gaat richten op werkgevers. We zijn blij met de komst van het ondernemersloket. Wanneer gaat deze exact van start en hoe wordt deze nu concreet ingevuld?

De afdeling werk en inkomen moet aan de andere kant geen mogelijkheid onbenut laat om werkzoekenden aan werk te helpen.

Als quota en prestatieafspraken niet motiverend werken, moeten ze afgeschaft worden. Hoe zou het zijn om van de medewerkers jobcoaches te maken? Het bestand onder hen te verdelen en te zorgen dat ze van iedereen weten wat ze kunnen, willen en waar ze van dromen? Hoeveel is er dan mogelijk?

Jongeren

Vaak spelen er meerdere problemen die mensen belemmeren om weer mee te doen op de arbeidsmarkt. Sociale problemen die dieper gaan dan alleen de afwezigheid van werk, deze vereisen ook een oplossing. Veel jongeren die thuis zitten zonder werk hebben wat meer begeleiding nodig bij de zoektocht naar werk. Het gaat dan niet alleen om het koppelen van mensen aan werk, maar vooral om het bieden van handvatten zodat deze mensen zelf kunnen beginnen aan een zinvolle invulling van hun bestaan. Hierbij kunnen jobcoaches een belangrijke rol spelen.

Specifieke aandacht vragen wij voor jongeren in de schulden. Veel schulden komen door het zelf moeten betalen van je ziektekostenverzekering vanaf je 18de, zelfstandig wonen en de kamerhuur die vaak erg hoog is of boetes die niet op tijd betaald worden.

Deze jongeren kunnen niet verder, want om schulden af te kunnen betalen of hulp te krijgen heb je inkomen nodig en veel van deze jongeren hebben geen inkomen, zitten zonder werk of gaan nog naar school. Zij slagen er niet in om uit deze vicieuze cirkel te komen en een bestaan op te bouwen.

In Den Haag en binnenkort ook in Groningen gaat een experiment lopen met het opkopen van schulden van jongeren, die zij later weer terugbetalen. Jongeren blijven dus wel verantwoordelijk voor hun schulden. De gemeente onderhandelt met de schuldeisers. Jongeren die gemotiveerd zijn om van hun schulden af te komen moet je weer perspectief geven en een fonds sluit daar prima bij aan.

De PvdA-fractie zal hiertoe een motie indienen.

Sport en cultuur

Voorzitter, het is geen geheim dat de PvdA de sport een warm hart toedraagt. Ons hart klopt niet alleen sneller van de sporten zelf, maar ook voor wat sport kan opleveren in termen van gezondheid, leefbaarheid en integratie.

Sport werkt als sociale lijm. Sport in verenigingsverband, met vrijwilligers, een supportersclub eromheen, is in veel dorpen en wijken de motor van de leefbaarheid.

Onze oproep aan het college is om nu op korte termijn met een sportnota te komen die aansluit bij verschillende ambities die we hebben ten aanzien van leefbaarheid, gezondheidsbeleid en het betrekken van statushouders bij de samenleving. Aan de toezegging die de wethouder eerder heeft gedaan tillen wij zwaar.

We pleiten er al eerder voor om voor input te gaan halen bij de verenigingen maar ook bij Huis voor de sport. We juichen het toe dat het college actief in gesprek is met verenigingen over knelpunten zoals onbespeelbare velden?

Verder willen we nog wijzen op het feit dat er vanuit Den Haag meer geld beschikbaar is gesteld om jeugd te laten sporten. Het zou goed zijn om op korte termijn te kijken wat dit voor de Oldambtster jeugd kan betekenen.

We zijn ook erg benieuwd naar de actualisatie van de cultuurnota, kan de wethouder iets zeggen over hoe het hiermee staat.? Voor onze partij was het belangrijk dat er in overleg zou zijn met verschillende belangengroepen en organisaties, kan de wethouder bevestigen dat deze gesprekken plaatsvinden?

Leefbaarheid en Krimp

Een goede zaak dat er nu op korte termijn een actualisatie komt van dorps- en wijkplannen. Hier heeft de PvdA al steeds voor gepleit.

We moeten t.a.v krimp steeds beter leren begrijpen waarom mensen ervoor kiezen te vertrekken of te blijven. Werk bepaalt voor een groot deel deze keuze. Verbondenheid aan een vereniging kan een reden zijn om te blijven, maar ook de kwaliteit van leven. De prettige leefomgeving, waarin het goed vertoeven en recreëren is.

Hier hoort ook veilig uitgaan bij. Niet iedereen voelt zich veilig op het Marktplein, er zijn vaak incidenten. Drugs- en alcoholproblematiek speelt hierbij ook een rol. Graag zien we, dat de gemeente in veilig uitgaan investeert, bijvoorbeeld met cameratoezicht of inzet van stadswachten met een speciale taak.

Binnenkort komt de PvdA met een motie waarin we vragen om het opstellen van gemeentelijk LHBT beleid, waarin we helder maken dat we discriminatie en uitsluiting van Homo’s en Lesbo’s niet accepteren en sociale acceptatie willen vergroten.

We willen de burgemeester complimenteren met zijn volhardendheid om gelijke behandeling van aardbevingsschades voor elkaar te krijgen. De PvdA steunt hem daarin, lokaal, regionaal en landelijk. Deze week sturen we een brief naar de Tweede Kamer waarin we opnieuw aandacht vragen voor de situatie in Oldambt en buurgemeenten.

Duurzaamheid

De gemeente mag ambitieuzer zijn in haar streven naar duurzaamheid. Bij vervanging van het gemeentelijke wagenpark ging scherpe inkoop boven duurzaamheid. Bij woningen die gebouwd worden op het terrein bij de burcht werd er slechts gevraagd, aan de bouwvoorschriften en huidige energieprestatie te voldoen. Terwijl je er als gemeente best een schepje boven op kunt doen. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van je gemeente op de lange termijn.

We zijn blij dat er een duurzaamheidsfonds komt. Hiermee kunnen onze inwoners een investering doen waarmee hun energiekosten lager worden.

Maar ook op andere terreinen nadenken over duurzaamheid zal gaan lonen. Stimuleer ondernemers, om de ketens korter te maken. Beloon goed gedrag. Ondersteun innoverende initiatieven, sterk in het licht van nieuwe arbeidsplaatsen. Communiceer wat je aan goede ideeen bij kunt dragen in de vorm van een sparringpartner zijn, hulp bij subsidies enzovoort. We zien graag snel een geactualiseerde klimaatbeleidsplan, dat duurzaamheid op deze brede wijze beschouwt. Graag reactie van het college wanneer we dit kunnen verwachten.

 

Tot zover in eerste termijn voorzitter

 

 

 

 

Alida Michels

Alida Michels

Moeder, schrijver, verbinder en idealist. Die woorden beschrijven me wel ongeveer. Naast m’n werk als communicatieadviseur en rol in het gezin wil ik bijdragen aan de wereld om me heen en mensen helpen. Solidair zijn met mensen die het minder hebben, en voor hen opstaan. Samen met anderen gaan voor perspectief voor iedereen. Dat kan,

Meer over Alida Michels