28 februari 2016

Agenda fractievergadering

Terug van weggeweest! Voortaan publiceren we weer iedere twee weken de agenda voor de aanstaande fractievergadering. Wilt u meepraten over een onderwerp op de commissie- en/of raadsvergadering? Dat kan! De vergaderingen zijn openbaar. De fractievergadering voorafgaand aan de commissievergadering gebruiken we voor discussie. De fractievergadering voorafgaand aan de Raadsvergadering is het sluitstuk van het meningsvormend proces en hier worden de besluiten vastgesteld.

Hierbij de agenda van de fractievergadering van Maandag 29-02-2015 in de Halte Democratie. Aanvang 19.30 uur.

1. Opening
2. Agenda
3. Mededelingen
4. Onderwerpen los van raadsagenda
A. Stand van zaken noodopvang.
B. Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek Factory Outlet Centre.
C. Stand van zaken glasvezel.
5. Onderwerpen commissie BMR op 07-03-2016
A. Ingekomen stukken en mededelingen.
B. Raadsvoorstel inzake “Reactie op het voorontwerp rijksinpassingsplan Windpark N33” – met presentatie.
C. Raadsvoorstel inzake vaststellen 1e wijziging “Legesverordening Oldambt 2016”.
D. Raadsvoorstel inzake controleprotocol vanaf verslagjaar 2015 en normenkader 2015.
E. Mails van een inwoner van Nieuwolda inzake gladheidsbestrijding en brief namens het college van burgemeester en wethouders.
F. Mededeling tijdlijn vooronderzoek om te komen tot een systematiek om te onderzoeken welke panden en objecten extra bescherming verdienen als beeldbepalend pand.
G. Vragen ChristenUnie inzake verborgen subsidies.
6. Onderwerpen commissie SWI op 08-03-2016
A. Ingekomen stukken en mededelingen
B. Raadsvoorstel inzake garantstelling exploitatie uitvoering sectorplan Ruim Baan.
C. Raadsvoorstel inzake wijziging GR Synergon 2016.
D. Brief van de inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief verslag van bevindingen Oldambt.
7. Politieke agenda
8. Rondvraag
9. Sluiting