Door Privé: Gert Engelkens op 23 mei 2013

Herindeling

Even een korte reactie inzake de standpuntbepaling  van de fractie aangaande de op handen zijnde schaalvergroting (herindeling).

De fractie is overtuigd van het nut, van de noodzakelijkheid en de urgentie van een nieuwe herindeling. De motieven en redenen heb ik tijdens de 1-meiviering genoemd en ook al  eerder aangehaald tijdens vorige nieuwsbrieven en vanzelfsprekend ook  in de Raadsvergadering van 3 april jl..

-Huidige schaalgrootte is niet robuust genoeg en de samenwerkingsverbanden werken onvoldoende.

-Er is een wirwar aan samenwerkingsverbanden ontstaan (ook in Oldambt nog) en de  democratische controleerbaarheid daarop is niet voldoende.

-Er is in gemeenteland tussen gemeentes een cultuur ontstaan van “het elkaar niet gunnen”. Met alle gevolgen van dien voor de burger en dit gebied.

-De decentralisaties  van de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet verdienen gemeentes die deze taken aankunnen en deze verantwoordelijkheid jegens haar burgers durven en kunnen nemen.

-Het niet als enige gemeente  willen overblijven in/na de herindelingsdiscussie.

Wij als PvdA fractie vinden dat de inwoner van onze gemeente en provincie centraal moet staan, m.a.w. als een burger het zelf niet red en daarom een beroep moet doen op haar gemeente, dan moet een gemeente daarvoor kunnen zorgdragen. PvdA waarden/principes staan in deze discussie bij ons voorop en centraal. Werkgelegenheid, leefbaarheid, bereikbaarheid van voorzieningen, tegengaan van de krimp, maar ook een gemeente die staat voor een zeker bestaansminimum voor haar inwoners. En niet onbelangrijk: schaalvergroting is onvermijdbaar, maar alleen in combinatie met schaalverkleining. D.w.z. het dorps- en wijkgericht werken dat bij ons al behoorlijk in de steigers staat kan als “blauwdruk” dienen. Meer verantwoordelijkheid (en budget) voor de dorpen en wijken zelf.

Nu even terug naar het proces waar wij ons als fractie ons nu in bevinden, want afwachten doen we zeker niet. We gaan wel degelijk de boer op en laten ons wel degelijk informeren.

Inmiddels hebben we als fractie verkenningsgesprekken gevoerd met gemeentes uit het Noorden van onze provincie en staat er alweer een bijeenkomst gepland met  de PvdA-fracties van Delfzijl en Appingedam. Ook met Stadskanaal, Vlagtwedde en Bellingwedde hebben we inmiddels om tafel gezeten. Dit zal de komende weken vaker gaan gebeuren.

Ook is er een lijntje uitgezet naar onze PvdA vertegenwoordigers  in de Provinciale Staten.

En natuurlijk gaan wij als PvdA de inwonersbijeenkomsten die het College heeft uitgeschreven bezoeken en zullen wij daar, als de gelegenheid er daarvoor is, onze inwoners  uitleggen waarom wij schaalvergroting noodzakelijk vinden. Maar ook gaan we luisteren naar de inspraakreacties en suggesties van onze inwoners en die nemen we mee in de verdere oordeelsvorming.

Daarnaast is de notitie (Raadsvoorstel) waar het College begin juni meekomt wel een degelijk een belangrijke pijler in dit proces. Deze notitie moet ons (nog meer) informatie, overzicht en inzicht geven om als fractie onze voorkeursvariant te bepalen.

In overleg met het  Bestuur is afgesproken dat –als wij als fractie eenmaal onze voorkeursvariant hebben bepaald-  we dan teruggaan naar de leden om in een ledenvergadering  de achterban te overtuigen waarom een bepaalde variant voor onze inwoners de meest juiste is/kan zijn. De leden kunnen dan aangeven hoe zij over onze voorkeursvariant  denken.

Kortom: de fractie is wel degelijk aan het inventariseren en informeren om uiteindelijk halverwege juni  met een weloverwogen standpuntbepaling bij u terug te komen!

Uw fractievoorzitter,

Gert Engelkens.

Privé: Gert Engelkens

Privé: Gert Engelkens

Portefeuilles: Commissie Ruimte, Natuur/milieu en Leefbaarheid Water Ruimtelijke ordening Blauwe Stad Leefbaarheid/wonen/welzijn/zorg. Commissie Mobiliteit, Economie en Energie Toerisme, recreatie, sport en evenementen E-mail: g.engelkens@ps-provinciegroningen.nl     http://www.pvdagroningen.nl/web/author/statenfractie/

Meer over Privé: Gert Engelkens